409_32 Szalai Júlia gyűjteménye

20. század hangja archívum adattár

409_32 Szalai Júlia gyűjteménye

 

Cigánykutatások – Szalai Júlia munkásságának lenyomatai a 20. Század Hangja Archívumában: Szalai Júlia (1948-2022) munkássága számos területet ölel fel az egészségügytől és a szociálpolitikától kezdve a rendszerváltás okozta társadalmi változások, a munkaerőpiac és a közpolitika átalakulásán keresztül a polgárosodás, a szegénység és az etnicitás kérdéseiig. Családi hátterén, gyermekkori élményein túl, pályakezdésére jelentős hatással bírt Ferge Zsuzsa, Losonczi Ágnes és Kemény István, illetve az általuk vezetett kutatásokban való részvétele. Tapasztalatai, érzékenysége a társadalmi egyenlőtlenségek, a társadalmi struktúra, a szegénység, a kisebbségek és a szegregáció vizsgálta felé terelték. Szalai Júlia egyik fő, évtizedeken átívelő témája a hazai cigányság problémáinak megoldatlansága és a „cigánykérdés” mint közpolitikai toposz átformálódásai. A cigányság más nemzeti kisebbségektől eltérő útja, diaszpóra jellege, szegregációja, elnyomása, a politikai beavatkozások szempontjából a probléma kisebbségi vagy szociális kérdésként történő leszűkítése a romák és a többségi társadalom viszonyának egy-egy, Szalai által körbejárt és megvilágított aspektusa: „Az etnikai kérdés szociálpolitikaivá transzformálása a rendszerváltással azután bumerángként ütött vissza. Ez egyrészt a szociálpolitikai rendszer átalakításának mikéntjéből következett. (...) Másrészt viszont abból, hogy az új szociálpolitikai program dokumentumai a cigányságot ugyan mindegyre fontos célcsoportként említették, de különleges státuszának és abból fakadó jogosultságainak alapját homályban hagyták. Azaz, a cigányság szociálpolitikai szempontból vett kiemelését nem kísérte a csoportot etnikai mivoltában megillető kisebbségi jogok, illetve szegény mivoltában megillető elosztáspolitikai jogosultságok egyértelmű szétválasztása és intézményes garantálása. A közelmúltból reflektálatlanul továbbgördített összemosódás következtében pedig továbbra is állandó zavarok és konfliktusok tárgya, hogy a cigánykérdésben mi a szociális és mi a kisebbségi mozzanat. Persze azért a helyzet mégsem maradt teljesen változatlan. Mert bár tisztázás nem, de erőteljes hangsúlyváltás időközben mégiscsak bekövetkezett: mintegy a korábbi folyamat visszájaként, napjainkra (itt a 2000-es évekre - szerk.) a szociális mozzanat oldódott fel a kisebbségiben, és a leszakadók szegénysége gyakorlatilag etnikai üggyé vált. Ez pedig - mint bizonyítani igyekszem majd - nem egyszerű retorikai kérdés, hanem igen veszélyes társadalmi állapot kiindulópontja.” (lásd ezekről részletesen: https://kisebbsegkutato.tk.hu/uploads/files/Szalai_Julia_Az_elismeres_politikaja_es_a_ciganykerdes.pdf?fbclid=IwAR3_ZrHrOt70tqreTxVizrFi0HDrj2ZeXLLq_Leh7tFwz-YVigoiYdBZBM4.   A 20. Század Hangja Archívumban található két algyűjtemény, a "Cigány tárgyú tanulmányok gyűjtemény", illetve az EDUMIGROM-kutatás dokumentumaira szeretnénk ráirányítani olvasóink figyelmét:   Az EDUMIGROM (Ethnic Differences in Education and Diverging Prospects for Urban Youth in an Enlarged Europe) EU-s kutatás az FP7-es program keretében készült 2008-2011 között, a kutatás és a konzorcium szakmai vezetője Szalai Júlia volt. A kutatás egyedülálló módon foglalkozott egy elméleti és módszertani keretben kelet-európai roma és nyugat-európai bevándorló fiatalokkal. Fő kérdései reflektálnak azokra a hazai és nemzetközi szakirodalomból jól ismert jelenségekre, amelyek szerint az ún. „látható kisebbségiek” iskolázási lehetőségeik, munkaerőpiaci és jövedelmi helyzetük, életviszonyaik terén jelentős hátrányt szenvednek a többséghez tartozókhoz képest. A kutatás alanyai a kötelező iskolaéveik vége felé járó, továbbtanulási/pályaválasztási döntés előtt álló 14-17 éves serdülők, akik a résztvevő országokban a kutatók által kiválasztott településeken működő közoktatási intézmények diákjai (valamint a tanáraik). A kvantitatív és kvalitatív módszereket ötvöző kutatás lehetőséget adott arra, hogy a tanulókat a saját iskolai közegükben kérdőív segítségével, valamint egyéni és fókuszcsoportos interjúk révén személyesen közelítsék meg. Az Archívumban fellelhető dokumentumok a kiválasztott iskolákban készült gyerek és tanár fókuszcsoportok valamint interjúk leiratát képezik. Ezek mellett Szalai Júlia más kutatásaihoz és tanári tevékenységéhez kapcsolódóan is elérhetők dokumentumok az archívumban, így a gyűjteményhez tartozik egy „Válogatott képzési és kutatási tervek, tematikák” című algyűjtemény, amely különböző, angol és magyar nyelvű egyetemi kurzus- illetve kutatási terveket, tematikákat tartalmaz, a társadalomtörténet és környezetvédelem szociológiai stúdiumaitól kezdve a közép-kelet európai modernizációig vagy kultúrantropológiáig. A dokumentumok Szalai MTA Szociológiai Intézetében folytatott kutatásaihoz, illetve a CEU-n, az ELTÉ-n és a Wesley János Lelkészképző Főiskolán végzett oktatási és kutatási tevékenységéhez kapcsolódnak. Továbbá a gyűjtemény részét képezi a „Segélyezés egyes kérdései Magyarországon” című algyűjtemény, amelyben 2000 és 2001 között keletkezett, önkormányzatok szociális osztályainak vezetővel készült interjúk leiratai érhetők el. Végül saját gyűjteményén kívül is fellelhetők munkájának lenyomatai az archívumban, például Laki Mihály (Nagyvállalkozók) gyűjteményében. Összegezve, a gyűjtemény négy részből áll: tartalmazza két kutatás interjú anyagát: (1) az oktatásbeli etnikai különbségeket vizsgáló nemzetközi EDUMIGROM kutatás 2009 májusa és 2010 júniusa között készült interjúit; illetve (2) 2000-ben és 2001-ben készült interjúkat a magyarországi segélyezéssel kapcsolatosan. Ezen felül, a 20. Század Hangja Archívum gyűjtési elveihez képest rendhagyó módon, a gyűjtemény részét képezik Szalai Júlia kutatási jegyzetei a hetvenes évekből és képzési tervezetei a kilencvenes évekből. Amellett, hogy ezek a dokumentumok jelentős lenyomatai az említett időszakok szociológiai kutatásainak, kiegészítik azt a képet, amely a gyűjtemény alapján Szalai Júlia szociológiai munkásságáról látható. További adalékokkal szolgál az archívumban fellelhető Laki Mihály gyűjteményben megtalálható Nagyvállalkozó kutatás, melyet Szalai Laki Mihállyal közösen vezetett. Az ugyancsak interjú alapú kutatás két hullámban, 1998-ban és 2009-ben zajlott. A gyűjteményben összesen 67 dokumentum érhető el digitálisan. Kapcsolódó irodalmak, források: https://20szazadhangja.tk.hu/hirek/2022/11/meghalt-szalai-julia https://kisebbsegkutato.tk.hu/uploads/files/Szalai_Julia_Az_elismeres_politikaja_es_a_ciganykerdes.pdf?fbclid=IwAR3_ZrHrOt70tqreTxVizrFi0HDrj2ZeXLLq_Leh7tFwz-YVigoiYdBZBM4 https://voices.tk.mta.hu/handle/123456789/23

Sorozatok ezen gyűjteményen belül