409_10 Utasi Ágnes gyűjteménye

20. század hangja archívum adattár

409_10 Utasi Ágnes gyűjteménye

 

Utasi Ágnes szociológus a 70-es években először Veszprémben foglalkozott társadalomtudományi kérdésekkel, majd a 80-as évek elején bekapcsolódott a Kolosi Tamás által vezetett rétegződés- és struktúrakutató csoport munkájába az MSZMP KB Társadalomtudományi Intézetében. A nemzetközi alapkutatásokban éppúgy, mint a szakszociológiák területén (gazdaság-, fogyasztásszociológia, életmód stb.) nemcsak a növekvő fogyasztási tendenciákat mutatták be, hanem az életforma és az életstílus változásait is. Utasi Ágnes a Veszprémi Vegyipari Egyetemen (ma Pannon Egyetem) és a Nitrokémia Ipartelepek gyárrészlegeiben alapozta meg empirikus társadalomtudományos munkásságát, és itt került először kapcsolatba a későbbiekben fő érdeklődési területének választott középosztály életmódjának és szokásainak vizsgálatával. Az általa adományozott dokumentumok (összesen 296 darab) egyrészt azt bizonyítják, hogyan váltak ki a hazai életmód kutatásokból a speciális megközelítésű szakszociológiák (életstílus, életforma, életminőség), másrészt miként kapcsolódnak más társadalmi csoportok (elsősorban a középosztály) fogyasztási és mobilitás kutatásához. Másodelemzésre és összehasonlító kutatások számára több mint 100 interjú található a gyűjteményben, az alábbi négy algyűjteményben: (1) lokális elit – valójában inkább a kisvárosi középosztály, polgárság, (2) középosztály életmódja, szokásai, (3) a ’90-es évek hajléktalanságára vonatkozó adatgyűjtés, valamint (4) résztanulmányok fogyasztásról, életstílusról, családi kapcsolatokról és hálózatosodás témák szerint. Az elkészült tanulmányok módszertanát tekintve kevert, kvalitatív és kvantitatív módszertanra épülnek – a gyűjteményben főleg az előbbiekhez használt interjúk és azokból készült résztanulmányok, tanulmányok érhetők el. Munkásságára és elgondolásaira nagy hatással voltak a korabeli strukturalista szociológusok társadalmi rétegződés-elméletei (pl.: Kolosi, Szelényi-féle modellek és elképzelések). Az anyag 30-40 év távlatából is érdekes összehasonlításul szolgálhatna, hiszen a kérdezettek általános érvényű vágyakat, a társadalmi, gazdasági helyzet változásáról olyan érvényes következtetéseket fogalmaznak meg, amelyek értékes információkat közvetítenek az adott korról. A 20. Század Hangja Archívum és Kutatóműhely gyűjteményében fellelhető Utasi-gyűjtemény egészéről elmondható, hogy az Utasi Ágnes és munkatársai vizsgálataiból származó interjúk és kéziratok másodelemzése szociológiatörténeti szempontból alkalmas lehet a korabeli rétegződéskutatások kritikai értelmezésére (Tibori, 2017). Kapcsolódó források, publikációk: Tibori Timea (2017): Utasi Ágnes szociológusról és a gyűjteményről, socio.hu 2017/3, 86-95.o.: https://socio.hu/uploads/files/2017_3/gyujt_utasi.pdf Utasi Ágnes gyűjteményének rövid leírása: https://20szazadhangja.tk.hu/kutathato-gyujtemenyek-uj Utasi Ágnessel készült szakmatörténeti interjúnk rövid leírása: https://20szazadhangja.tk.hu/szakmatortenet/utasi-agnes

Sorozatok ezen gyűjteményen belül